สินเชื่อบ้าน เตรียมเอกสารให้พร้อม ขอสินเชื่อบ้านไม่ยาก

สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้าน หลังจากตระเวนหาบ้านแล้ว บรรดาตัวเลือกทั้งหมด ผู้ซื้อจะสามารถตัดสินใจ เลือกบ้านที่เหมาะสม และตอบโจทย์ กับตนเองได้ ในท้ายที่สุด อีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญ คือการขอสินเชื่อ ผู้สมัครสินเชื่อ ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยสามารถเลือก ระยะเวลาผ่อน ชำระได้สูงสุด 40 ปี ทั้งนี้ เมื่อนำอายุของผู้สมัค รรวมกับระยะเวลาผ่อน ชำระหนี้แล้ว จะต้องไม่เกิน 70 ปี ซึ่งความรวดเร็ว และการพิจารณา อนุมัตินั้นเริ่มต้น ตั้งแต่การยื่นเอกสารกู้ซื้อบ้าน ที่ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งการเตรียมเอกสารการขอสินเชื่อ บ้าน นั้น ไม่ยุ่งยากเกินความสามารถ ของผู้ซื้อบ้านมือใหม่ เช่นคุณ ลองมาดูกันว่า เอกสารการขอสินเชื่อบ้าน มีอะไรบ้าง

5 ขั้นตอนกู้เงินซื้อบ้าน คอนโด

 • ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเงินให้พร้อมก่อนกู้ซื้อที่อยู่อาศัย
 • ขั้นตอนที่ 2 เงินเดือนเท่านี้กู้เงินซื้อบ้าน คอนโด ได้เท่าไหร่
 • ขั้นตอนที่ 3 วิธีเลือกดอกเบี้ยสินเชื่อกู้ซื้อที่อยู่อาศัย
 • ขั้นตอนที่ 4 กู้เงินซื้อบ้าน คอนโด ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง
 • ขั้นตอนที่ 5 กู้เงินซื้อบ้าน คอนโด ไม่ผ่าน ทำอย่างไร

เอกสารกู้ซื้อบ้านมีอะไรบ้าง

สินเชื่อบ้าน

การขอสินเชื่อบ้าน สามารถแบ่งเอกสารกู้ซื้อบ้านออกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 เอกสารประจำตัวผู้ขอสินเชื่อ

เอกสารชุดนี้คือเอกสารที่จะระบุตัวตนว่าผู้ที่กู้เป็นใคร และพักอาศัยอยู่ที่ใด เอกสารในกลุ่มที่ 1 ซึ่งผู้ขอสินเชื่อต้องจัดเตรียมเพื่อยื่นประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อมีดังนี้ แบบบ้าน

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ เตรียมให้พร้อมทั้งต้นฉบับและสำเนา
 •  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้า บ้าน ทั้งต้นฉบับและถ่ายสำเนาทุกหน้า
 • กรณีที่เปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล ให้เตรียมใบจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อและนามสกุล ทั้ง ต้นฉบับและสำเนา ใช้ทั้งหมดไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อกี่ครั้ง
 • กรณีสมรส เตรียมทะเบียนสมรส ทั้งต้นฉบับและสำเนา
 • กรณีหย่า เตรียมทะเบียนหย่า ทั้งต้นฉบับและสำเนา
 • กรณีคู่สมรสเสียชีวิต เตรียมมรณะบัตรของคู่สมรส ทั้งต้นฉบับและสำเนา
 • กรณีแยกกันอยู่กับคู่สมรส เตรียมใบแจ้งความแยกกันอยู่ ทั้งต้นฉบับและสำเนา

กลุ่มที่ 2 เอกสารแสดงความสามารถทางการเงิน

เอกสารชุดนี้จะให้ข้อมูลด้านรายได้และศักยภาพในการผ่อนชำระของผู้ขอสินเชื่อ รวมไปถึงหลักทรัพย์ต่าง ๆกรณีเป็นพนักงานประจำสังกัดองค์กร ให้เตรียมเอกสารดังนี้

 • หนังสือรับรองเงินเดือน ฉบับจริง
 • เพย์เมนต์สลิปเงินเดือน หรือใบแจ้งการจ่ายค่าจ้างจากหน่วยงานย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริงและสำเนา
 • สมุดบัญชีแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน  ทั้งฉบับจริงและสำเนา 
 • กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด ให้เตรียมแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปีหรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ทั้งต้นฉบับและสำเนา 

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้เตรียมเอกสารดังนี้

 • สำเนาทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (หนังสือบริคณห์สนธิ) กรณีที่มีการจดทะเบียน
 •  สมุดบัญชีแสดงการเดินบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน ทั้งบัญชีส่วนตัวและบัญชีกิจการ ทั้งฉบับจริงและสำเนา 
 • บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่แสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และวงเงินเบิกเกินบัญชี
 • หลักฐานอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจการ เช่น ภาพถ่ายกิจการ 5 ภาพ รายชื่อผู้ถือหุ้น งบการเงิน หลักฐานรายได้และทรัพย์สินอื่น ๆ หลักฐานแสดงการเสียภาษี (ภ.พ. 30) เป็นต้น 

กรณีประกอบอาชีพอิสระ ให้เตรียมเอกสารดังนี้

 • บัญชีเงินฝากแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ทั้งฉบับจริงและสำเนา
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร วิศวกร ทนาย สถาปนิก เป็นต้น

กลุ่มที่ 3 เอกสารแสดงรายละเอียดหลักทรัพย์

ในการขอสินเชื่อบ้านนั้นสถาบันการเงินจะถือเอาอสังหาริมทรัพย์ที่กู้เงินไปซื้อนั้นมาเป็นหลักประกัน ดังนั้นเอกสารที่แสดงรายละเอียดหลักทรัพย์ก็คือ เอกสารที่ระบุถึงอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ

 • กรณีที่อสังหาริมทรัพย์คือที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้าน ทาว์นเฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ เป็นต้น ให้เตรียมสำเนาเอกสารสิทธิที่ดิน โฉนดที่ดิน (น.ส. 4 จ.) หรือหนังสือแสดงสิทธิ์ใน ที่ดิน (น.ส. 3 ก.) ถ่ายสำเนาทุกหน้าจำนวน 2 ชุด
 • กรณีที่อสังหาริมทรัพย์คือห้องชุด ให้เตรียมหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช. 2) ถ่ายสำเนาทุกหน้า จำนวน 2 ชุด    
 • แผนที่ตั้งโดยสังเขปของอสังหาริมทรัพย์
 • รูปถ่ายของอสังหาริมทรัพย์
 •  สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และสัญญามัดจำ หรือหลักฐานการชำระเงินดาวน์
 • กรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์มือสอง เป็นการซื้อต่อที่ไม่ได้ซื้อโดยตรงจากโครงการจัดสรร ให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้จะขาย
 • สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด. 13) ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน ใบคำร้องขอเลขที่บ้าน เป็นต้น

กรณีมีผู้กู้ร่วม

สินเชื่อบ้าน

ให้ผู้กู้ร่วมทุกคนจัดเตรียมเอกสารในกลุ่มที่ 1

 • เอกสารประจำตัวผู้ขอสินเชื่อ

เอกสารในกลุ่มที่ 2 

 • เอกสารแสดงความสามารถทางการเงิน ตามวิธีการและรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านบน รีวิวบ้าน

หลังจากเตรียมเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอสินเชื่อควรตรวจสอบเอกสารอีกครั้งเพื่อความแน่ใจว่าเอกสารการขอสินเชื่อบ้านนั้นถูกเตรียมไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ทั้งเอกสารที่ต้องการต้นฉบับไปแสดงและเอกสารที่ใช้สำเนา ให้ผู้ขอสินเชื่อลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้ขอสินเชื่อจะเตรียมเอกสารครบถ้วนตามรายการแล้ว แต่สถาบันการเงินมีสิทธิเรียกขอเอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ในกรณีเช่นนี้ผู้กู้ควรรีบดำเนินการนำเอกสารส่งต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อภายใน 3 วัน เพื่อความต่อเนื่องของกระบวนการพิจารณา Villas Phuket

อัตราดอกเบี้ยบ้าน – คอนโดเดือน พฤษภาคม 2564 ของธนาคารพาณิชย์ 

 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2.37% วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 2,000,000 บาท (สินเชื่อที่อยู่อาศัย Two-Gen เฉพาะการกู้ใหม่ เงื่อนไขขึ้นอยู่กับธนาคารกำหนด) บ้านเดี่ยว
 • 2.ธนาคารกรุงศรีฯ 2.55% 100% ของราคาประเมิน สำหรับคอนโด ราคา 1 ล้านบาทขึ้นไป และบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และคอนโด ราคา 1 ล้านบาทขึ้นไป สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ และลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ
 • ธนาคารกรุงเทพ 2.67% 70-100% ของราคาประเมิน (สินเชื่อเพื่อกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ แพทย์ ผู้พิพากษา อัยการ นักบิน และพนักงานประจำที่มีรายได้สูง 200,000 บาทขึ้นไป) สําหรับผู้ที่ยื่นคําขอตั้งแต่ 4 ม.ค. – 31 มี.ค. 2564 phuket villa for sale
 • ธนาคารทหารไทย 2.70% 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า กรณีซื้อจาก บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด (Selective Developers) 
 • ธนาคารกรุงไทย วงเงินกู้สูงสุด 2.73% 100% ของราคาประเมิน สินเชื่อบ้านกรุงไทยสำหรับบ้านใหม่ (กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ) ขายบ้านภูเก็ต
 • ธนาคารกสิกรไทย 4.75% วงเงินให้กู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน (สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำ) สําหรับผู้ที่ยื่นคําขอตั้งแต่ 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 2564
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ 5.95% สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน (กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อมากกว่า 70% ของวงเงินกู้)
 • ธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ddproperty.com

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป อาคารสงเคราะห์

อ่านบทความที่หน้าสนใจ : แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale Villas in Pasak. Villas Phuket. SALE VILLA. POOL VILLA PHUKET. Cheap Villas in Phuket. Sale Villas Phuket (RU).POOL VILLA

วิลล่าราคาถูกภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

By admin